top of page

Privatumo politika (lietuviškai) [English below]

www.planasgyvenimas.lt svetainės administracija įsipareigoja saugoti Jūsų konfidencialumą internete. Mūsų konfidencialumo reglamentas yra pagrįstas Bendrojo Europos Sąjungos asmeninių duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimais. Asmeninių duomenų rinkimo tikslas: mūsų svetainės veiklos gerinimas, susisiekimas su šios svetainės lankytojais, personalizuotų naujienų išsiuntimas elektroniniu paštu (su jūsų sutikimu), naudotojų duomenų apdorojimas, skirtas puslapio paslaugoms ir produktams teikti, naudotojo užklaustos informacijos teikimas, paslaugų, susijusių su interneto puslapio veikla, teikimas.

 

Asmeninių duomenų rinkimas ir jų panaudojimas

Mes renkame ir panaudojame Jūsų asmeninius duomenis tik Jums savanoriškai sutikus. Jus sutinkate su tuo, kad mes renkame ir išsaugome išvardintus duomenis: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, namų adresas (kur to reikia paslaugoms teikti), banko kortelės duomenys. Jūsų duomenų rinkimas ir išsaugojimas yra vykdomas pagal įstatymus, veikiančius Europos Sąjungos bei Lietuvos teritorijoje.

Duomenų išsaugojimas, keitimas ir panaikinimas

Vartotojas, pateikiantis svetainei www.planasgyvenimas.lt savo asmeninius duomenis, turi teisę šių duomenų trynimui, keitimui ir taip pat atšaukti leidimą šiuos duomenis naudoti. Jūsų asmeninių duomenų išsaugojimo trukmė: pagrindiniai puslapio veiklai vykdyti reikalingų duomenų naudojimo trukmė. Užbaigus Jūsų duomenų naudojimą, svetainės administracija panaikina šiuos duomenis. Norint gauti prieigą prie Jūsų duomenų, Jūs galite susisiekti su svetainės administracija: labas@planasgyvenimas.lt. Jūsų asmeninių duomenų perdavimas trečiai pusei gali būti atliktas tik esant Jūsų savanoriškam sutikimui, mes negalime keisti Jūsų duomenų, jeigu jie buvo perduoti su mumis nesusijusioms organizacijoms.

Techninių duomenų panaudojimas svetainės lankymo metu

Svetainės www.planasgyvenimas.lt lankymo metu, duomenų bazėje išsaugomi užrašai apie Jūsų IP adresą, lankymo laiką, Jūsų naršyklės nustatymus, operacinę sistemą, bei kitą, reikalingą teisingam svetainės turinio atvaizdavimui informaciją. Pagal išvardintus duomenis neįmanoma atskleisti lankytojo asmenybės.

Slapukų naudojimas

Teisingam mūsų svetainės www.planasgyvenimas.lt turinio atvaizdavimui, mes naudojame slapukus. Tai yra nedidelės bylos, kurios yra išsaugomos Jūsų įrenginio atmintyje. Slapukai padeda svetainei išsaugoti kalbą, kuria Jus naudojotės naršymo metu, peržiūrėtus puslapius, ši informacija bus naudinga, sekančio svetainėje apsilankymo metu. Slapukų dėka svetainės peržiūra tampa žymiai patogesnė. Slapukų naudojimas gali būti savarankiškai nustatytas naršyklėje. Nesutikimas su slapukų naudojimu gali apriboti svetainės našumą ir Jūsų naršymo kokybę.

Asmeninių duomenų naudojimas kitomis priemonėmis

Mūsų svetainėje gali būti naudojamos papildomos internetinės priemonės, kurios vykdo nepriklausomą nuo mūsų duomenų rinkimą (pvz., Google analytics, Facebook Ads)

Tomis priemonėmis surinkta informacija gali būti perduota šių organizacijų vidinėms tarnyboms ir tokiu būdu gali būti panaudota nuosavo reklaminio tinklo reklamos personifikacijai. Šių organizacijų naudotojų susitarimus Jūs galite perskaityti jų svetainėse. Ten pat galite atsisakyti nuo asmeninių duomenų rinkimo išvardintomis priemonėmis. Mes neperduodame asmeninių duomenų kitom organizacijom arba tarnybom, nenurodytoms šiame konfidencialumo reglamente. Įšimtį sudaro tik duomenų perdavimas valstybinėm organizacijom, joms pareikalavus ir įgaliotoms vykdyti tokius veiksmus.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų www.planasgyvenimas.lt svetainėje gali būti rastos nuorodos į kitas, mūsų nevaldomas, svetaines. Mes nenešame atsakomybės už jų turinį ir privatumo politikas. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvienos Jūsų lankomos svetainės pateiktu konfidencialumo reglamentu.

Konfidencialumo reglamento pokyčiai

Mūsų svetainės www.planasgyvenimas.lt konfidencialumo reglamentas gali keistis. Ryšium su tuo, mes pranešame apie šiuos pokyčius, patalpinus naują konfidencialumo reglamentą šiame puslapyje. Mes sekame visus pokyčius teisės aktuose, kurie yra susiję su asmeninių duomenų saugojimu Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Jeigu Jūsų asmeniniai duomenys yra išsaugoti mūsų svetainėje, mes pranešime Jums apie konfidencialumo reglamento pokyčius. Jeigu Jūsų duomenys buvo įvesti neteisingai, mes negalėsime su Jumis susisiekti.

Atsiliepimai, baigiamosios nuostatos

Konfidencialumo reglamento klausimais Jūs galite susisiekti su svetainės www.planasgyvenimas.lt administracija: labas@planasgyvenimas.lt arba užpildžius kontaktams skirtą langelį, nurodytą atitinkamame svetainės puslapyje. Jeigu Jus nesutinkate su šiuo konfidencialumo reglamentu, Jūs negalite naudotis svetainės www.planasgyvenimas.lt teikiamomis paslaugomis. 

---

Privacy Policy (English)

The administration of the website www.planasgyvenimas.lt is committed to protecting your privacy online. Our privacy policy is based on the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union. The purpose of collecting personal data is to improve the functioning of our website, communicate with visitors to this website, send newsletters via email (with your consent), process user data for the provision of page services and products, provide requested information to users, and provide services related to the operation of the website.

Collection and use of personal data

We collect and use your personal data only with your voluntary consent. By agreeing, you allow us to collect and store the following data: name, email address, phone number, home address (where necessary for the provision of services), and bank card information. The collection and storage of your data are carried out in accordance with the laws applicable in the European Union and Lithuania.

Storage, modification, and deletion of data

A user who provides their personal data to the website www.planasgyvenimas.lt has the right to request the deletion or modification of this data and to withdraw consent for its use. The duration of storing your personal data is limited to the period necessary for the main activities of the website. After the use of your data is completed, the website administration deletes this data. To access your data, you can contact the website administration at labas@planasgyvenimas.lt. The transfer of your personal data to third parties can only be done with your voluntary consent, and we cannot change your data if it has been transferred to unrelated organizations.

Use of technical data during website visits

During visits to the website www.planasgyvenimas.lt, records about your IP address, browsing time, browser settings, operating system, and other necessary information for the correct display of website content are stored in the database. Based on the mentioned data, it is impossible to disclose the identity of the visitor.

Use of cookies

To properly display the content of our website www.planasgyvenimas.lt, we use cookies. These are small files that are stored in the memory of your device. Cookies help the website remember the language you used during browsing, the pages you visited. This information will be useful during your next visit to the website. Thanks to cookies, browsing the website becomes much more convenient. The use of cookies can be independently configured in your browser. Disabling cookies may limit the performance of the website and the quality of your browsing experience.

Use of personal data by other means

Additional online tools may be used on our website, which collect data independently of us (e.g., Google Analytics, Facebook Ads). The information collected through these tools may be transferred to the internal services of these organizations and used for personalized advertising within their advertising networks. You can read the user agreements of these organizations on their websites. There, you can also opt out of the collection of personal data through the mentioned tools. We do not transfer personal data to other organizations or services not specified in this privacy policy. An exception is the transfer of data to state organizations upon their request and authorization to perform such actions.

Links to other websites

Our website www.planasgyvenimas.lt may contain links to other websites beyond our control. We are not responsible for their content and privacy policies. We recommend reviewing the privacy policy provided by each website you visit.

Changes to the Privacy Policy

Our website www.planasgyvenimas.lt's privacy policy may change. In relation to that, we inform about these changes by posting a new privacy policy on this page. We monitor all changes in the legislation related to the storage of personal data in the European Union and Lithuania. If your personal data is stored on our website, we will notify you of any changes to the privacy policy. If your data has been entered incorrectly, we will be unable to contact you.

Feedback, Final Provisions

Regarding privacy policy questions, you can contact the administration of the website www.planasgyvenimas.lt at labas@planasgyvenimas.lt or by filling out the contact form provided on the respective website page. If you do not agree with this privacy policy, you cannot use the services provided by the website www.planasgyvenimas.lt.

bottom of page